НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Would you like to meet the whole team?

Scroll down and meet them all!

...

VIOne Consultancy

www.vioneconsult.nl

VIOne Consulting е създадена през 2019 г. като частна компания, работеща в областта на обучението през целия живот, наставничество, дигитализация, психично здраве, услуги за деца с обучителни затруднения и кризистни интервенции, обучение на възрастни и управление и развитие на човешките ресурси. Компанията работи на територията на цяла Европа, в зависимост от проектите, които има.

VIOne Consulting предлага различни форми на неформално обучение и има за цел да насърчи участието на жените в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество и др.). Всички наши проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, обучители, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които насърчават ученето през целия живот и развиват комуникацията, лидерството и професионалните умения на участниците. Нашата цел като компания е да разработим нови подходи и методи, които бихме могли да използваме за образование, личностно развитие, в нашите консултантски и менторски програми.

Нашите основни цели са:
1. Информиране, консултиране кариерно ориентиране на хората, оценка на капацитета, компетентността и интересите във връзка с вземането на подходящи решения относно образованието, обучението и заетостта.
2. Работа с учители за повишаване на техния капацитет и ги оборудва с новите тенденции и методи, за да привлече вниманието на учащите.
3. Формиране на мотивационна система за прилагане в гражданското общество.
4. Организиране на кръгли маси, семинари, работни срещи и други по проблемите на заетостта и безработицата.

Работим с външни експерти, учители, обучители, консултанти и други непълно работно време специалисти по граждански договори в зависимост от темата и техния опит.

 

...

DomSpain

www.domspain.eu

DomSpain е организация за обучение на възрастни, специализирана в областта на образованието и обучението, професионалните изследвания, социалните и междукултурните умения, езиците и новите технологии.

Асоциацията има за цел да подобри качеството на образованието и обучението за възрастни, като насърчава и улеснява достъпа, както на учители, така и на учащи, до нови технологии и иновативни инструменти за обучение. DomSpain е учебна и консултантска компания, действаща на национално и международно ниво. Тя предлага разнообразни услуги за публичния и частния сектор на Испания и активно участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.

Отделът за обучение на DomSpain разработва образователни програми в четири основни направления: курсове и семинари за възрастни учащи, включително чужди езици, ИКТ, готварство, танци и уроци за личностно израстване. ПОО: ИКТ, чужди езици, пригодност за заетост, практически обучения в реална среда за преподаватели, фокусирани върху подобряване на чуждоезиковите компетенции, използване на цифрови инструменти и нови методи на преподаване, смесено обучение, допълнителни учебни програми за ученици и родители, включително чужди езици, роботика, кодиране и безопасност в интернет. Курсовете и обученията се провеждат в собствени помещения, както и в 6 граждански центъра и 5 основни и средни училища в провинция Тарагона. Ние наемаме 40 преподаватели и работим с около 1400 студенти всяка академична година. Компанията предлага както индивидуални, смесени, така и онлайн курсове.
В областта на ИКТ имаме опит чрез многогодишна защита на информационните инфраструктури, за да предложим на организации, предприятия, публични органи и други субекти интегрални решения, които им помагат да гарантират киберсигурността си. DomSpain предоставя насоки и подкрепа на субекти като образователни центрове, публични органи, социални предприятия и НПО при цифровизацията на техните вътрешни работни процеси.
Също така DomSpain разполага с висококвалифициран екип в сферата на информационни технологии, който е реализирал различни проекти на национално и международно ниво, включващи разработване на образователни платформи. Ние предлагаме извънкласни дейности по чужди езици и роботика за деца с обучителни затруднения и нарушения в развитието, както и класове по ИКТ и езици за възрастни със специални образователни потребности. Представители на DomSpain са част от управителния съвет на някои асоциации на хората с увреждания, както и от Съвета за достъпност на община Реус.

...

Istituto dei Sordi di Torino

WWW.ISTITUTOSORDITORINO.ORG

The Turin Institute for the Deaf in Pianezza is an organization of ancient origins, founded in 1814, born to take care of the education of deaf children and to train their teachers. The Institute is a no-profit Foundation.

SERVICES: Special need teachers and educators service in mainstream schools (from kindergarden to university) supporting students in collaboration with the local social services and school authorities; Training program for multi-impaired deaf and deafblind people and students with different disabilities; Vocational training and vocational guidance for young deaf (cooking and gardening); Training for teachers, speech therapists and educators; Specialized library and documentation centre for teachers and parents; Special projects for the inclusion of deaf people in the society in the view of universal accessibility, with a focus on museum and cultural institutions; Projects with the Universities in the fields of researches, language rehabilitation and social services; Home housing for deaf adults; European projects; Speech therapy and SLI programs; Kindergarden (with national ID as formal school); Language classes: Italian, English, sign languages.

 

...

Kilcooley

www.kilcooleywomenscentre.co.uk

Женският център Kilcooley (KWC) е организация, работеща в сферата на образованието за възрастни и гимназиите, предлагащи обучения за възрастни. Организацията прилага специализирани програми в областта на образованието и обучението, професионалните изследвания, възможностите за заетост и професионални компетенции, социални и междукултурни умения. KWC предоставя условия за обучение на хора и групи в неравностойно положение, за да подобрят резултатите в житейски план чрез групово обучение лице в лице, менторство и коучинг и цифрово онлайн обучение благодарение на своя „Виртуален колеж за жени“.

KWC се стреми да подобри шансовете за живот на таргет групите, с които работи,  чрез предоставяне на качествено образование и обучение на възрастни и възможностите за подобряване на благосъстоянието. Ние активно насърчаваме ученето през целия живот, като гарантираме, че нашите програми отговарят на пропуските в уменията, от които се нуждае местната икономика, за да дадат възможност на участниците в програмата да бъдат в най-добра позиция да навлязат на пазара на труда. Женският център Kilcooley предлага програми за обучение на местно, регионално, национално и международно ниво, насърчавайки активно гражданство, мобилност и участие на всички нива както за учащи, така и за доброволци и учители / преподаватели с нашата добре установена международна мрежа от партньори по програмата. Поддържаме клиенти както от публичния, така и от частния сектор, както и обучаеми от различни среди, включително зони за градско възстановяване и селски райони в източния регион на Северна Ирландия. Ние също така предлагаме цялостна трансгранична програма с Република Ирландия. Ние подкрепяме нашите участници в програмата със семеен център, който осигурява грижи за деца на място, програми за подкрепа на родителите, детски градини и схеми за извън училище / ваканция за деца в неравностойно положение.

Обученията на KWC са ключов елемент от дейтостта на организацията. KWC разработва и предлага програми за обучение за насърчаване на ученето през целия живот и за справяне с недостатъчното образование в групи в неравностойно положение, за да им помогне да влязат / да се върнат на пазара на труда. Програми на обучението включва академична програма (сертификати за абитуриенти) GCSE Програма (Общо свидетелство за средно образование), грамотност и смятане, развитие на чужд език и ИКТ. Тези програми са градивните елементи за стабилна автобиография с прехвърляеми умения за пазара. Ние също така предоставяме образователна програма за „меки умения“, която включва готварство, изкуства и занаяти, физическа активност (напр. йога) и класове за личностно развитие (напр. изграждане на доверие). Ние също така предлагаме професионални обучения като фризьорство, козметика, бръснарство, грижа за деца, асистент в класната стая, градинарство и флорален дизайн. За да подпомогнем учащите, ние предлагаме програма за поддръжка, която да обхване и ангажира възможностите за заетост като работни семинари, базирани на практика, изграждане на автобиография, умения за интервю и съвременните умения на 21 век, нужни за работното място. Ние доставяме програми в целия регион, който има население от 170 000. В нашия специализиран център и няколко теренни центъра в градските и селските общности.
Ние наемаме 20 преподаватели и подкрепяме средно 1500 обучаващи се всяка академична година. Компанията предлага както лични, смесени, така и онлайн курсове с индивидуални сесии за наставничество, когато е необходимо. KWC са специалисти в предоставянето на общностни услуги за грижи за деца, които са ги предоставяли на обучаеми в общността в продължение на 26 години. Ние насърчаваме учащите да се включат в групи за подкрепа от връстници и мрежови дейности или събития, които организираме редовно, за да подпомогнем техния растеж и учебно пътуване с KWC.

...

Ruse Chamber of Commerce and Industry

www.rcci.bg

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е неправителствена организация в обществена полза, предоставяща широк спектър от качествени специализирани бизнес услуги, насочени към фирмите, с цел подпомагане, развитие и разширяване на техния бизнес както в регионален, така и в международен план. Камарата допринася за икономическия просперитет на област Русе. Организацията подкрепя и представлява бизнеса и предприемачите на регионално и национално ниво чрез националната мрежа от търговско-промишлени палати и европейската мрежа на бизнес иновационните центрове.

РТИК има опит в организирането на бизнес обучения, уоркшопи и семинари на различни теми, като инструменти и схеми за екологосъобразност на бизнеса, докладване на устойчивост, споделена икономика, скрининг на бизнес идеи, разработване на бизнес план, отговорни изследвания, промишленост 4.0 и т.н. РТИК има опит и в организирането на широк спектър от бизнес събития - B2B срещи, изложения, делегации.

Наред с дейността за подпомагане на бизнеса, РТИК има богат опит и в управлението и изпълнението на проекти, финансирани по различни програми на ЕС и други (вкл. LdV, FP7, Erasmus+, Programmes for territorial cooperation, USAID, COSME, H2020 и др.).

...

LES APPRIMEURS

lesapprimeurs.com

Основана през 2013 г., Les Apprimeurs е частна компания, специализирана в създаването на персонализирани цифрови решения за секторите на образованието, културата и обучението. Работим за насърчаване на основни и меки умения и достъп до знания за всички чрез поредица от дейности.

- Проектиране и разработване на обогатени дигитални публикации за младежки, училищни и университетски сектори и области на културата и наследството. Работим както като издателство за собствени книги, така и като доставчик на услуги за институции и издателски компании.
- Разработване на цифрови и образователни проекти, насочени към предоставяне на иновативни решения за четене, учене и творчество, със специален фокус върху достъпни цифрови инструменти и съдържание. Участваме в няколко европейски проекта като координатор и партньори.
- Изпълнение на семинари около нови технологии за публикуване, за да се насърчи тяхното присвояване от аудитории с малък или никакъв достъп: уъркшоп около кода, уъркшоп около писането на цифрови книги ....
- Обучение по управление на цифрови проекти и производство на цифрови книги за професионалисти и студенти както в университета, така и в училищата.